Examenreglement

Voor het examenreglement klik hier

 

Examen: 

 • Het examen voor een opleiding kan bestaan uit theorie-examens, praktijkexamens en proeven van bekwaamheid.

Examenplan

 • In het examenplan wordt per opleiding (crebo+cohort) beschreven welke theorie-examens, welke praktijkexamens en welke proeven van bekwaamheid onderdeel uitmaken van het examen voor die opleiding en in welke periode van welk jaar ze plaats vinden.
 • De inhoud van het examen wordt beschreven in het examenplan.

Inschrijving (toegang en toelating) 

 • Deelnemers die zijn ingeschreven bij een opleiding van de DHTA of als examendeelnemer hebben toegang tot het examen voor die opleiding. Aan de toegang tot specifieke theorie-examens, praktijk­examens en proeven van bekwaamheid kunnen voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de volgorde waarin zij mogen worden afgelegd. Deze voorwaarden worden vastgesteld door de examencommissie en staan vermeld in het examenplan.

Vrijstellingen

 • Kandidaten die kunnen aantonen dat zij voor een of meerdere examenonderdelen voldoen aan de exameneisen, kunnen bij de aanvang van de opleiding vrijstelling voor dat onderdeel c.q. die onderdelen aanvragen bij de examencommissie.
 • De examencommissie beslist op basis van het verzoek en de onderbouwing ervan met bewijsstukken over de toekenning van de vrijstelling.

 

Afwijkende examinering

 • Kandidaten, met een door een bevoegde instantie of professional afgegeven verklaring van een beperking, die een reguliere deelname aan het examen in de weg staat, hebben recht op een aangepaste vorm van examinering. Deze examine­ring moet voldoen aan de exameneisen validiteit en betrouwbaarheid. Het niveau en de inhoud van het examen mogen niet anders zijn dan het niveau en de inhoud van het oorspronkelijke examen.
 • Een met een geldige verklaring van een beperking onderbouwd verzoek voor een afwijkende examenvorm dient bij aanvang van de opleiding bij de examencommissie te worden aangevraagd.

Organisatie examens

 • Informatie over de planning en organisatie van examens is specifiek en toegesneden op een bepaalde opleiding. Deze informatie wordt tijdig aan de examenkandidaat kenbaar gemaakt.
 • Voor de door de school geplande reguliere examenmomenten zijn de examenkandidaten automatisch aangemeld. Voor herkansingen en voor examens die op een door de kandi­daat te bepalen moment worden afgenomen (organiseren proeve van bekwaam­heid), moet de kandidaat zich inschrijven. Aan examen­kandidaten wordt uiterlijk één week voor de vastgestelde datum kenbaar gemaakt waar en wanneer het examen plaatsvindt.
 • De regels en procedures die van toepassing zijn tijdens het examen worden voorafgaand aan het examen aan de examenkandidaten bekend gemaakt.
 • Kandidaten dienen tijdig op de plaats van de examenafname aanwezig te zijn. Indien een kandidaat niet tijdig aanwezig is beslist de toezichthouder c.q. de beoordelaar of de kandidaat nog tot het examen wordt toegelaten. Voorwaarde is dat dit het examenproces en de examenvoort­gang niet verstoort.

 

Onregelmatigheden

 • De toezichthouder of de beoordelaar treft voorlopige maatregelen tegen een kandidaat die onregel­matig­heden pleegt ten aanzien van een examen. Hij rapporteert deze maatregelen aan de examencommissie.
 • Als onregelmatigheid worden in ieder geval aangemerkt: afkijken, spieken, fraude (zoals plagiaat), vervalsen van handtekeningen, het niet opvolgen van instructies van toezicht­houders en beoordelaars en het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen. Verder is het ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheden in de zin van dit artikel.
 • De examencommissie hoort de toezichthouder of de beoordelaar over de gemelde onregelmatigheden en besluit over de definitieve maatregelen.
 • De maatregelen bedoeld in dit artikel kunnen zijn:
  – het ontzeggen van verdere deelname aan het examen;
  – het ongeldig verklaren van het reeds afgelegde examen;
  – het toekennen van het cijfer 1 of de beoordeling onvoldoende voor het afgelegde examen.

 

Verzuim

 • Kandidaten die door overmacht niet in staat zijn aan een examen deel te nemen, worden in staat gesteld dit examen op een later tijdstip af te leggen. Indien overmacht kan worden aangetoond, geldt dit nieuwe tijdstip als eerste examenmogelijkheid. Indien overmacht niet kan worden aangetoond geldt dit nieuwe tijdstip als herkansing.

Uitslagregeling

 • In het examenplan is beschreven in welke vorm beoordelingen van examens worden gegeven en op welke manier de verschillende examens bijdragen aan de beoordeling van de specifieke en generieke examenonderdelen.
 • De voorlopige uitslag van elk examen wordt binnen 15 werkdagen na afname bekend gemaakt.
 • De uitslag van het gehele examen wordt binnen een week na vaststelling van de uitslag van het laatste onderdeel van het examen door het bevoegd gezag bekend gemaakt.
 • Aan een examenkandidaat wordt een diploma uitgereikt als aan alle eisen vermeld in het examenplan is voldaan.

 

Herkansingen

 • Een examenkandidaat heeft recht op een herkansing voor een examen, indien hij hiervoor de eerste keer een onvoldoende heeft behaald.
 • Afhankelijk van het examen kan de examencommissie in uitzonderlijke omstandigheden meerdere herkansingen toestaan tot een maximum van drie. Vanaf de tweede herkansing worden de kosten voor de herkan­sing bij de kandidaat in rekening gebracht.

 

Diplomering

 • Het besluit tot diplomering wordt genomen door de examencommissie.

Bewaring

 • Werkstukken en prestaties van examenkandidaten worden, indien de aard of omvang van die werkstukken dat toelaat, samen met de beoordelingscriteria en de beoordeling onder verantwoordelijkheid van de examen­commissie bewaard. Voor de werkstukken die vanwege hun aard of omvang niet kunnen worden bewaard, maakt de beoordelaar een beoordelingsrapport dat in plaats van het werkstuk wordt bewaard.
 • De bewaartermijn van alle examengegevens bedraagt 1 jaar na diplomering. Na afloop van de bewaartermijn komt het materiaal toe aan het bevoegd gezag. Het kan aan de examenkandidaat worden geretourneerd of worden vernietigd.

 

Bezwaar en beroep

 • Een examenkandidaat kan bij de examencommissie binnen tien werkdagen na bekendmaking schriftelijk bezwaar aantekenen tegen een maatregel of vastgestelde beoordeling.
 • De examencommissie beslist na nader onderzoek over dit bezwaar.
  Indien de examenkandidaat het niet eens is met de beslissing van de examencommissie, kan hij tegen deze beslissing binnen een termijn van twee weken na deze beslissing schriftelijk in beroep gaan bij de commissie van beroep voor de examens.
 • De commissie van beroep voor de examens stelt de (sub)examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep.
 • Het beroepschrift bevat tenminste: naam en adres van de indiener, datum van indiening, omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend (kopie meesturen) en de gronden van het beroep.
 • De examenkandidaat stuurt het beroepschrift aan het bevoegd gezag van de DHTA. Het bevoegd gezag stuurt het onverwijld naar de commissie van beroep.
 • De commissie beslist zo mogelijk binnen twintig werkdagen na ontvangst van het beroep. De commissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van tien werkdagen.

 

Geheimhouding

 • Ieder die betrokken is bij de examinering en in die hoedanigheid de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

 

Onvoorziene omstandigheden

 • In het geval van omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de examencommissie of de door deze voor die omstandigheden aangewezen persoon.

 

 

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen