Cursusvoorwaarden

DHTA Bedrijfsopleidingen
Versie juni 2021, toepasselijk voor consumenten. 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • DHTA Bedrijfsopleidingen: DHTA Bedrijfsopleidingen is gebruiker van deze algemene voorwaarden. DHTA Bedrijfsopleidingen is een handelsnaam van O.I.B. Bedrijfsopleidingen B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64286150.
 • Bedrijfsopleidingen: hieronder worden DHTA Bedrijfsopleidingen verstaan.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van DHTA Bedrijfsopleidingen, een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Cursist: de natuurlijk persoon die aan de Cursus deelneemt.
 • Cursus: cursus, training, opleiding, workshop of enig andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Open cursus: een cursus die openstaat voor een individu.
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1    De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor, alle rechtsverhoudingen, alle aanbiedingen, offertes en iedere overeenkomst tussen Bedrijfsopleidingen en een Opdrachtgever.

2.2    Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

2.3    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bedrijfsopleidingen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4    De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Bedrijfsopleidingen nadrukkelijk van de hand gewezen. Een verwijzing door Opdrachtgever naar de toepasselijkheid van zijn eigen (algemene) voorwaarden wordt door Bedrijfsopleidingen niet aanvaard, tenzij Bedrijfsopleidingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die betreffende overeenkomst.

2.5    Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Bedrijfsopleidingen en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.6    Bedrijfsopleidingen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. In geval van een nieuwe versie van deze voorwaarden, is deze nieuwe versie van rechtswege van toepassing op alle rechtsverhoudingen en treden deze nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, mits deze aan de Opdrachtgever bekend worden gemaakt.

 

 1. Aanbiedingen en offertes

3.1    Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Bedrijfsopleidingen schriftelijk anders is aangegeven.

3.2    Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Bedrijfsopleidingen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bedrijfsopleidingen anders aangeeft.

 

 1. Aanvullende bepalingen open cursus

4.1    De aanmelding voor een open cursus is strikt persoonlijk en vindt plaats door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend naar Bedrijfsopleidingen te sturen. Indien er sprake is van een vereiste vooropleiding, dan dient de aanmelding voorzien te zijn van een geldig bewijs dat aan de betreffende voorwaarde is voldaan.

4.2    Bedrijfsopleidingen bevestigt een inschrijving, die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld, steeds schriftelijk (per post, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand.

4.3    De opdrachtbevestiging geeft (de inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

4.4    Vanaf het moment van tot stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever de verplichting tot betaling van het gehele bedrag aan cursusgeld.

4.5    Een bedenktermijn van veertien kalenderdagen na dagtekening van de inschrijving is van toepassing; binnen deze termijn kan er kosteloos worden geannuleerd.

 

 1. Uitvoering opdracht

5.1    Bedrijfsopleidingen zal de opdracht naar beste vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2    Bedrijfsopleidingen is gerechtigd derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken.

5.3    Bedrijfsopleidingen is gerechtigd een docent of trainer, welke belast is met de uitvoering van de cursus, te vervangen door een andere docent of trainer.

5.4    Bedrijfsopleidingen is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet juist of onvolledig verstrekken van gegevens door de Opdrachtgever.

5.5    De in het aanbod, opdrachtbevestiging of overeenkomst genoemde termijn van uitvoering geldt niet als fatale termijn, bij niet tijdige uitvoering is Bedrijfsopleidingen eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

 

 1. Prijzen

6.1    Bij inschrijvingen via een inschrijfformulier gelden de cursusprijzen zoals vastgesteld voor deelname aan het traject van de cursus dat wordt uitgevoerd en waarvoor een cursist wordt ingedeeld. De cursusprijzen gelden, onder voorbehoud van wijzigingen, zoals vermeld in de meest recente cursusbrochure (op internet) die door Bedrijfsopleidingen is uitgegeven.

6.2    Bij inschrijving voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing, gelden de cursusprijzen zoals deze zijn vermeld in de meest recente cursusbrochure (op internet) die door Bedrijfsopleidingen is uitgegeven.

 

6.3    Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht aanpassen en de aanpassingen – inclusief eventuele prijswijzigingen – schriftelijk vastleggen.

 

 1. Betaling

7.1    Na inschrijving voor een cursus of na acceptatie van de offerte, zendt Bedrijfsopleidingen een factuur met betrekking tot de cursus naar de Opdrachtgever.

7.2    Betaling dient integraal te geschieden binnen de termijn op de facturen of in de overeenkomst vermeld, op een door Bedrijfsopleidingen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Indien geen betalingsdatum of –termijn is vermeld, geldt een termijn van 30 dagen na dagtekening van de factuur.

7.3    Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling is de Opdrachtgever (ex artikel 6:83 BW) van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of sommatie noodzakelijk is. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.

7.4    Indien Opdrachtgever na te zijn gemaand (14-dagen brief) het factuurbedrag nog niet volledig heeft betaald, zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

7.5    Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door Bedrijfsopleidingen is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd om aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de Opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs en eventueel bijkomende kosten.

 

 1. Examens

8.1    Een cursus kan worden afgesloten met een examen verzorgt door Bedrijfsopleidingen of een (al dan niet aanvullend) extern examen.

8.2    De cursist is zelf verantwoordelijk voor tijdige inschrijving voor een examen of herkansing. De cursist dient er tevens voor zorg te dragen dat het verschuldigde bedrag voor het examen of herkansing is voldaan voor de datum van examen of herkansing.

8.3    Indien de cursist een door Bedrijfsopleidingen verzorgt examen annuleert, dan is hij of zij daarvoor annuleringskosten verschuldigd. Indien de annulering plaatsvindt tot vijf werkdagen voor de dag waarop het examen plaatsvindt, dan bedragen de annuleringskosten € 25,-. Indien de annulering plaatsvindt binnen vijf werkdagen voor de dag waarop het examen plaatsvindt, dan bedragen de annuleringskosten € 100,-.

8.4    Indien een exameninstituut, anders dan Bedrijfsopleidingen, een extern examen afneemt, dan is de cursist zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding en voldoening van de inschrijvingskosten. De cursist dient op dat moment te voldoen aan de (betalings)voorwaarden die deze externe partij stelt. Bedrijfsopleidingen is niet verantwoordelijk voor tijdige aanmelding en betaling van en door de cursist. Bedrijfsopleidingen is niet aansprakelijk voor enige schade die de cursist in het kader van externe examens lijdt.

 

 1. Annulering open cursus door Opdrachtgever

9.1    Het staat de Opdrachtgever in beginsel vrij om een cursus (tussentijds) te annuleren.

9.2    In dat geval is Opdrachtgever, afhankelijk van de omstandigheden, een in redelijkheid vast te stellen bedrag van het loon van de opdracht (ex artikel 7:411 BW) verschuldigd en zal Bedrijfsopleidingen aanspraak maken op een vergoeding voor de gemaakte onkosten, voor zover deze niet in het loon zijn inbegrepen ex artikel 7:406 lid 1 BW.

 

 1. Verhindering van de cursist

10.1  Indien een cursist verhinderd is om deel te nemen aan een cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, indien de vervanger uiterlijk één week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij Bedrijfsopleidingen. Voor deze vervanging zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht.

10.2  Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op een andere datum indien er nog plekken beschikbaar zijn. Bij overboeking worden administratiekosten van € 20,- in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste cursusdag, zijn de administratiekosten gelijk aan 25% van de cursusprijs, met een maximum van € 175,-. Bedrijfsopleidingen behoudt zich het recht voor om een dergelijk verzoek te weigeren.

10.3 Indien een verhinderde cursist geen vervanger aandraagt, gelden de volgende annuleringsregelingen:

 • Annulering van deelname aan een cursus kan alleen schriftelijk en alleen door de betaler.
 • Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de cursus is de betaler € 75,-administratiekosten verschuldigd.
 • Indien tussen twee en drie weken voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, brengt de Dutch HealthTec Academy 25% van het cursusgeld in rekening.
 • Indien tussen één en twee weken voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, brengt de Dutch HealthTec Academy 50% van het cursusgeld in rekening.

Annulering binnen één week voor aanvang van de cursus of na aanvang van de cursus betekent dat de Dutch HealthTec Academy 100% van het cursusgeld in rekening brengt.

 

 1. Opschorting en ontbinding

11.1  Bedrijfsopleidingen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst Bedrijfsopleidingen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • Voorts is Bedrijfsopleidingen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.2 Bedrijfsopleidingen behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de eerste cursusdag. De Opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Bedrijfsopleidingen zal alsdan het door de Opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Bedrijfsopleidingen de Opdrachtgever een alternatief aan. In geval van annulering heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.

11.3  Bedrijfsopleidingen behoudt zich steeds het recht voor om schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Beperking aansprakelijkheid

12.1  De aansprakelijkheid van Bedrijfsopleidingen jegens Opdrachtgever is beperkt tot directe schade en tot maximaal het bedrag dat in rekening is gebracht voor de dienst waaruit de schade is voortgevloeid.

12.2  Bedrijfsopleidingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3  De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bedrijfsopleidingen.

 

 1. Privacy

DHTA Bedrijfsopleidingen doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DHTA Bedrijfsopleidingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze algemene voorwaarden tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

 1. Intellectueel eigendom

14.1  Indien de overeengekomen werkzaamheden leiden of kunnen leiden tot het ontstaan van enig recht van intellectueel of industrieel eigendom, zullen die rechten behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst berusten bij Bedrijfsopleidingen.

14.2  De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van ontwikkelde lesmaterialen, lesconcepten, analyses, modellen, tekeningen en adviezen blijven berusten bij Bedrijfsopleidingen.

 

 1. Geheimhouding

15.1  De door Bedrijfsopleidingen verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de Opdrachtgever.

15.2  Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het Opdrachtgever en/of cursist niet toegestaan om gegevensverzamelingen, waarvan de intellectuele eigendomsrechten aan Bedrijfsopleidingen toebehoren, te verveelvoudigen of openbaar te maken of op een wijze te gebruiken die in strijd is met de privacywetgeving.

 

 1. Klachten

16.1  Bedrijfsopleidingen hanteert een klachtenregeling die geldt voor al haar cursussen en opleidingen. De klachtenregeling is te vinden op www.mboab.nl/klachtenregeling.

16.2  Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening, de geleverde zaken en/of de factuur, dan kan Opdrachtgever zijn klacht schriftelijk voorleggen aan Bedrijfsopleidingen. Bedrijfsopleidingen zal de klacht behandelen conform haar klachtenregeling.

16.3  Klachten van de Opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht geven Opdrachtgever niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

16.4  Klachten worden vertrouwelijk en integer behandeld.

 

 1. Toepasselijk recht

17.1  Op alle overeenkomsten en aanbiedingen van en door Bedrijfsopleidingen is Nederlands recht van toepassing.

17.2  Eventuele geschillen die voortvloeien uit aanbiedingen door en overeenkomsten met Bedrijfsopleidingen worden beslecht door de rechtbank die conform de wet bevoegd is.